O szkole

O szkole

Łączymy tradycję z nowoczesnością.

Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie to zespół szkół publicznych, którego organem prowadzącym jest Urząd Miasta Wrocławia. Powstała w 1963r., i jest najstarszą we Wrocławiu szkołą kształcącą techników elektroników i informatyków. W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr10 i Szkoła Policealna Nr4 oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Nasze cele:

Podstawowym celem, jaki sobie stawiamy, jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zdać egzaminy zewnętrzne. Równie ważne jest dla nas wsparcie młodego człowieka w budowaniu własnej osobowości, dlatego też dbamy o kształcenie prawidłowych postaw życiowych, wskazywanie dróg samodzielnego rozwoju oraz przygotowanie do podejmowania różnorodnych ról i zadań społecznych.

Nasze atuty:

Kadrę Elektronicznych Zakładów Naukowych tworzy zespół pedagogów o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. Większość to nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatorów w swoich dziedzinach. Kilku młodych inżynierów z tego grona kształci się jeszcze na studiach doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Aby zapewnić właściwą jakość edukacji, analizujemy i dostosowujemy treści nauczania, modyfikujemy programy, we współpracy z wrocławskimi firmami prowadzimy zajęcia ze specjalizacji i praktyki. Kształcenie zawodowe realizujemy w oparciu o bazę dydaktyczną własną i Centrum Kształcenia Praktycznego. Posiadamy sześć pracowni komputerowych i dwie elektroniczne.
Wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi i siłownią, ale nasi uczniowie korzystają również z innych form zajęć sportowych (basen, lodowisko).
W maju i czerwcu 2011r. pierwsi absolwenci nowego, czteroletniego technikum zdawali egzaminy maturalne i zawodowe. Uzyskali wśród szkół technicznych we Wrocławiu najlepsze wyniki. Duża część z nich kontynuuje naukę.
Cieszymy się popularnością również ze względu na przyjazną atmosferę, atrakcyjność życia szkolnego, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i bezpieczeństwo uczniów.

Kogo kształcimy:

W EZN uczy się obecnie około 650 uczniów, w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk i technik programista.
W ramach Lokalnej Akademii Sieci CISCO, która funkcjonuje w szkole, realizujemy kursy przygotowujące do egzaminów na certyfikat CCNA.

Skip to content