FAQ – najczęściej zadawane pytania

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Rekrutacja > FAQ – najczęściej zadawane pytania

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy w szkole jest możliwość kupienia obiadów?

W szkole nie ma stołówki, jest bufet, który serwuje dania obiadowe – każdego dnia jest inny zestaw obiadowy do wyboru.

Jak z komunikacją miejską w pobliżu szkoły?

Szkoła znajduje się w centrum miasta, ul. Braniborska jest położona równolegle do ulicy Legnickiej, gdzie komunikacja miejska jest bardzo dobrze dostępna (tramwaje, autobusy, dworzec kolejowy Wrocław Mikołajów).

Czy w szkole każdy uczeń ma szafkę?

Tak, każdy, kto wyrazi chęć posiadania własnej szafki, ma taką możliwość po wpłaceniu kaucji na początku roku szkolnego.

O której godzinie zaczynają się lekcje?

Lekcje zaczynają się o 8.00, wyjątkowo mogą zdarzyć się lekcje o godzinie 7.10.

Czy w szkole obowiązuje dress code?

Nie, w naszej szkole każdy ma dowolność w doborze stroju, pod warunkiem, że nikogo nim nie obraża i nie prowokuje. EZN ma swoje bluzy, które cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Polecamy!

Gdzie można uzyskać informacje na temat rekrutacji do EZN?

Wszystkie informacje znajdują się na: stronie szkoły https://ezn.edu.pl w zakładce Rekrutacja, na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl, a także w sekretariacie szkoły pod numerem 71 798 67 02 wew. 100.

Jakie są progi punktowe aby dostać się do wybranej klasy?

Progi punktowe są wypadkową wyników jakie osiągnęli kandydaci w danym roku szkolnym starając się dostać do wybranej klasy. W związku z tym progi co roku są różne.

Jakie klasy zostaną utworzone w roku szkolnym 2021/2022?

W roku 2021/22 planujemy 6 klas pierwszych: po jednej klasie w zawodach technik programista i technik mechatronik, jednej łączonej klasy w zawodach technik elektronik i technik automatyk oraz trzy klasy o profilu technik informatyk.

Ilu uczniów jest w klasach?

W klasach zwykle jest 32 uczniów.

Jakie przedmioty są na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach?

Mamy tylko jedno rozszerzenie, jest to matematyka.

Co, jeśli nie zdam egzaminu zawodowego?

Przystąpienie do egzaminu jest wymagane w celu uzyskania promocji. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można przystąpić kilka razy. Jeśli natomiast uczeń go nie zaliczy, otrzymuje świadectwo ukończenia Technikum, jednak bez określonego zawodu. Posiadając świadectwo ukończenia Technikum, nawet jeśli nie zdało się egzaminu zawodowego, można – po zdaniu matury – wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe.

Czy muszę robić badania przed rozpoczęciem nauki w Technikum?

W każdej szkole zawodowej (technikum, szkoły branżowe, zawodowe) wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia nauki w danym zawodzie. Skierowanie pobiera się z sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Podany jest wykaz przychodni, w których badania są bezpłatne. Na własny koszt można zrobić badania w każdym innym gabinecie lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie należy złożyć razem z oryginałami dokumentów po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Czy można przenieść się z klasy do klasy?

Tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, o ile w interesującej ucznia klasie są wolne miejsca.

Czy szkoła zapewnia praktyki?

Tak, szkoła zapewnia praktyki. Jednak jeżeli uczeń chciałby odbyć praktykę w wybranym przez siebie miejscu (zgodnie z kierunkiem kształcenia), to istnieje taka możliwość.

Jakich języków obcych będę się uczyć?

Podstawowym językiem nauczanym w naszej szkole jest język angielski. Drugim językiem, realizowanym w mniejszym wymiarze godzin, jest język niemiecki.

Czy w sali komputerowej każdy uczeń ma samodzielne stanowisko?

Wszystkie zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się z podziałem na grupy, dzięki czemu uczniowie pracują samodzielnie.

Czy są organizowane wyjścia do kina, teatru albo opery?

Tak. Uczniowie wychodzą do kina na interesujące filmy, najczęściej poruszające ważną tematykę społeczną lub filmy inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Chodzą również na spektakle teatralne.

Czy w szkole organizowane są dodatkowe zajęcia?

W naszej szkole prężnie działa chór WRATISLAVIA, zespół muzyczny i Koło Strzeleckie. Dodatkowo organizujemy zajęcia przedmiotowe.

Jaki jest poziom w szkole? Czy słaby lub przeciętny uczeń sobie poradzi?

Uczniowie i klasy są zróżnicowane. Każdy, kto chce się uczyć, kończy szkołę, zdaje maturę i egzamin zawodowy. Szkoła uczy bardzo efektywnie. Potwierdza to dodatni wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), który informuje, że każdy z naszych uczniów w toku edukacji rozwinął się, oraz wysokie pozycje w rankingach techników w Perspektywach.

Czy Szkoła pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Tak, Szkoła uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne. Mamy wykwalifikowaną kadrę i pomoc psychologa oraz pedagoga.

Czy filozofia w klasie pierwszej jest obowiązkowa?

Tak, jest obowiązkowa. Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, szkoła może wybrać nauczany przedmiot z puli: plastyka, muzyka, filozofia.

Gdzie mogę znaleźć wniosek o przyjęcie do szkoły?

Informujemy, że EZN uczestniczą w procesie elektronicznej rekrutacji do szkół. Aby złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, należy, w określonym harmonogramem terminie, zalogować się do systemu rekrutacji https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl i wypełnić wszystkie wymagane dane. Wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Czy wniosek można złożyć elektronicznie?

Nie znamy jeszcze dokładnych wytycznych, w ubiegłym roku można było dokumenty wysyłać w formie wyraźnych skanów na adres mailowy szkoły oraz dołączać w systemie. Dopiero oryginały dokumentów trzeba było dostarczyć osobiście.

Jakie przedmioty są brane pod uwagę do obliczenia punktów rekrutacyjnych?

Język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, fizyka i oczywiście punkty z egzaminu ósmoklasisty.

Ile szkół można wybrać w czasie elektronicznej rekrutacji?

Nie podano jeszcze takich informacji – w ubiegłym roku można było wybrać 6 szkół i w ramach tych szkół dowolną liczbę grup rekrutacyjnych.

Czy liczy się „pierwszeństwo” w czasie składania wniosków?

Nie, nie ma znaczenia data złożenia wniosku, istotne jest to, żeby był złożony w terminie.

Jakie są dodatkowe kryteria przyjęcia do szkoły?

Wolontariat, praca na rzecz szkoły, olimpiady i konkursy przedmiotowe i sportowe wymienione w Zarządzeniu nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

Jakie są kryteria różnicujące i jakie dokumenty trzeba złożyć ?

Niepełnosprawność kandydata lub członków rodziny kandydata, przebywanie w rodzinie zastępczej, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka – potrzebne są oświadczenia rodziców/opiekunów, kopie wyroków, orzeczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów (ewentualnie oryginały do wglądu).

Czy w szkole są dziewczyny?

Są, ale jest ich bardzo mało 🙂

Czy szkoła dysponuje własnym internatem?

Niestety nie. Nasi uczniowie najczęściej korzystają z bursy ADEPT przy ul. Jemiołowej.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące logowania do systemu rekrutacji?

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl – to jest adres strony poświęcony w całości rekrutacji, tam kandydaci będą logować się do systemu. Uczniowie z Wrocławia logują się loginem i hasłem, który powinny otrzymać ze szkoły podstawowej, a spoza Wrocławia – numerem PESEL i następnie sami zakładają sobie konto. Na tej stronie znajduje się również symulator punktów rekrutacyjnych i pełna oferta wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są również na stronie Szkoły w zakładce Rekrutacja.

Skip to content