Dostępność

Dostępność

Deklaracja Dostępności

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności.

Elektroniczne Zakłady Naukowe zapewnią dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elektronicznych Zakładów Naukowych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione: Komunikacja za pomocą komunikatora internetowego zostanie wdrożona w najbliższych dniach. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (nowe publikacje będą posiadały dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami w stopniu podstawowym). Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Winiarski do osoby odpowiedzialnej, adres poczty elektronicznej twiniarski@ezn.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986702 wew. 113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych znajduje się od strony ulicy Braniborskiej 57 we Wrocławiu. Wejście poprzedzone jest schodami z poręczami (szkoła nie posiada windy – w celu zapewnienia dostępności konieczna jest budowa szybu windowego oraz montaż windy). W najbliższych dniach zostanie wdrożony dostęp alternatywny polegający na montażu dodatkowego domofonu przy głównym wejściu do budynku. Rozwiązanie to umożliwi wyjście pracownika szkoły i obsługę interesantów ze szczególnymi potrzebami na zewnątrz budynku. Przy drzwiach do budynku znajduje się czytnik kart identyfikacyjnych oraz dzwonek przywołujący portiera. Szkoła nie posiada urządzeń wspomagających przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku (tj. wind, platform, pochylni itp.). Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym (Wyjątkiem są pomieszczenia techniczne oraz gabinet pielęgniarki szkolnej). EZN nie dysponuje możliwością skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Zachęcamy do korzystania z możliwości kontaktu telefonicznego pod numerem: 71 798 67 02 lub poczty elektronicznej: sekretariat.ezn@wroclawskaedukacja.pl.

Raport o stanie zapewniania dostępności Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

Skip to content