Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Projekty > Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Ideą i celem głównym projektu jest utworzenie klastra poprzez trwałe powiązanie wrocławskich szkół średnich kształcących z zawodach technicznych w obszarze elektryczno-elektronicznym czyli grup zawodów:

  • Elektryczno-energetycznych
  • Informatyczno-telekomunikacyjnym
  • Elektryczno-mechatronicznym

z uczelniami, kształcącymi na kierunkach technicznych oraz sektorem przedsiębiorstw oraz międzynarodowymi korporacjami działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.

Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania w tym uczestnictwo w zajęciach zdalnych, wdrożenie platformy e-learningowej.
Wypracowanie trwałych mechanizmów współpracy trójstronnej w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego: szkoła-uczelnia-pracodawca.

Unowocześnienie infrastruktury w szkołach.

Opieka i wsparcie merytoryczne związane z otwarciem nowych kierunków i specjalizacji.

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem na skalę kraju, wykraczającym poza standardowe modele współpracy szkoła-uczelnia lub uczelnia-przedsiębiorstwo. Innowacyjne będą również metody przekazywania wiedzy – większość zajęć realizowana będzie online – zaprojektowana i wdrożona zostanie dedykowana platforma edukacyjna umożliwiająca zdalną realizację zajęć – wykładów, laboratoriów i ćwiczeń.

Projekt będzie miał charakter otwarty – zrealizowany zostanie dla najpopularniejszych zawodów technicznych: elektronika, teleinformatyka, informatyka i mechatronika. Już w trakcie realizacji projektu podjęte zostaną dalsze działania mające na celu włączenie do klastra kolejnych szkół, uczelni i korporacji.

Szkoły uczestniczące w projekcie wyposażone zostaną w odpowiednią infrastrukturę i sprzęt umożliwiający internetową transmisje wideo w czasie rzeczywistym oraz pracownię informatyczna do zdalnej realizacji zajęć. Zajęcia realizowane będą przez pracowników naukowych uczelni oraz specjalistów z przedsiębiorstw.

Regulamin oraz harmonogram zajęć dostępny jest po zalogowaniu do dziennika elektronicznego Librus w zakładce pliki szkoły.

Koordynator szkolny: Tomasz Winiarski.

Skip to content