EWD

Z dumą in­for­mu­jemy, że nasza szkoła  uzy­skała IV miejsce we Wrocławiu w badaniu Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w la­tach 2015–2017. EWD po­zwala okre­ślić wkład szkoły w wy­niki na­ucza­nia. Polega na po­rów­na­niu in­dy­wi­du­al­nych wy­ni­ków z eg­za­minu    gim­na­zjal­nego z eg­za­mi­nem maturalnym.

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/56,35771,22515104,technikum-nr-10-9-8-pkt,,5.html

Skip to content